Zakres

W ramach kompleksowej obsługi BHP (outsourcingu) oferujemy pełen zakres czynności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracą zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późń).

 • szkolenia wstępne, okresowe i specjalistyczne
 • udział w postepowaniach powypadkowych,
 • opracowywanie zarządzeń i procedur wewnętrznych,
 • udział w opracowywaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • bieżące audytowanie stanu BHP oraz sporządzanie okresowych analiz,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP,
 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
 • sporządzanie instrukcji i procedur BHP,
 • sporządzanie procedur alarmowych, 
 • doradztwo w doborze i zakupie odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej, 
 • nadzór nad środowiskiem pracy oraz współpraca z akredytowanymi laboratoriami w zakresie wykonywania badań czynników środowiska pracy,
 • reprezentowanie klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy,
 • nadzór nad realizacją obowiązków w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
 • promowanie oraz rozwijanie na terenie zakładu różnych form popularyzacji bezpieczeństwa pracy,
 • doradztwo w zakresie zmian w przepisach i regulacjach prawnych dotyczących BHP i PPOŻ, w tym dyrektyw Unii Europejskiej,
 • konsultacje przy tworzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie pracy.