Prawa i obowiązki pracownika z zakresu BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy czyli BHP określa zbiór norm dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zgodnie z zasadami  zakresu ergonomii, medycyny pracy czy technicznego bezpieczeństwa etc.

Na straży przepisów i zasad BHP stoi Państwowa Inspekcja Pracy a także Pracodawca, Kierownik jednakże za bezpieczeństwo w Zakładzie pracy powinni być odpowiedzialni wszyscy , także każda  osoba wykonująca swoje obowiązki służbowe na danym stanowisku. Nowozatrudniony pracownik, rozpoczynając pracę w nowym miejscu pracy, powinien przejść odpowiednie szkolenia, tak aby jego świadomość na temat zagrożeń, stosowanych urządzeń, procesu technologicznego i otoczenia była na wysokim poziomie.

 Jakie są jednak prawa i obowiązki z zakresu BHP? Czego możemy obawiać się, gdy nie będziemy przestrzegali przepisów BHP?

Prawa pracownicze

Podstawowym prawem każdego pracownika jest prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które określa art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli nasz pracodawca nie przestrzega prawa, możemy powstrzymać się od wykonywania pracy bez obaw o konsekwencje.

Zgodnie z Art. 210 kp jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają dla nas lub dla innych bezpośrednie zagrożenie, mamy prawo powstrzymania się od pracy, musimy jednak zawiadomić o tym fakcie swojego przełożonego. W przypadku, gdy samo powstrzymanie się od pracy nie usuwa problemu, możemy spokojnie oddalić się w bezpieczne miejsce. Problemy w pracy nie muszą wynikać bezpośrednio z zewnętrznych zagrożeń. Może stać się tak, że nasza sprawność psychofizyczna nie będzie zbyt dobra, stwarzając nawet potencjalne zagrożenie dla innych osób. W tym przypadku również mamy prawo powstrzymać się od wykonywania określonej pracy.

UWAGA: wspomniane wyżej prawa nie dotyczą osoby związanej z sektorem ratowniczym, gdy w grę wchodzi ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Obowiązki pracownicze

Kodeks pracy to jednak nie tylko prawa, ale również obowiązki, których nieprzestrzeganie może grozić majątkową lub niemajątkowa karą porządkową (Art. 108 K.P). Przy mocnym naruszeniu kodeksu możemy dostać wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z naszej winy.

W myśl Art. 212 k.p. podstawowymi obowiązkami pracownika jest nie tylko przestrzeganie zasad BHP ale również ich znajomość. Jak można przestrzegać praw bez ich znajomości? Nie możemy odmówić zatem wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu, ani wycofać się z egzaminów sprawdzających naszą wiedzę.

Jesteśmy zobowiązani również do stosowania środków ochrony zbiorowej, używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz obuwia roboczego i odzieży roboczej zgodnie z jej przeznaczeniem. Jeśli pracujemy na maszynach, urządzeniach i innym sprzęcie jesteśmy zobowiązani o dbanie o ich należyty stan oraz utrzymywaniu porządku w miejscu pracy.

Do obowiązków pracownika należy również poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim. Poza samą koniecznością poddawania się badaniom ważne jest również przestrzeganie zaleceń lekarza, który może narzucić nam noszenie okularów etc.

W kryzysowych sytuacjach, gdy zauważymy wypadek w zakładzie pracy, BHP zobowiązuje nas do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie przełożonego. Powinniśmy dodatkowo ostrzec naszych współpracowników oraz osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia.

Na koniec warto pamiętać o tym, że powinniśmy współpracować z pracodawcą i przełożonymi w kwestii wypełniania obowiązków BHP.

Prawa i obowiązki posiada każdy z nas

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w pracy dotykają wielu ważnych aspektów, których nieprzestrzeganie może spowodować poważne konsekwencje zdrowotne i prawne. Warto znać swoje prawa i obowiązki pracownicze, abyśmy mogli uchronić się przed ewentualną karą wymierzoną przez pracodawcę oraz znać podstawowy schemat działań, które ochronią nas przed niebezpieczeństwami czyhającymi w miejscu pracy. Oczywiście inne zagrożenia czekają na nas w pracy biurowej, a inne w trakcie pracy na hali produkcyjnej, jednak wszędzie domagajmy się przestrzegania praw i obowiązków, dbając o własne zdrowie i życie.

Nasze prawa i obowiązki