Jak zorganizować bezpieczny magazyn?

 Magazynier podczas pracy

źródło: wikimedia
Magazynier jest pracownikiem, który wykonuje wszelkie czynności związane z działalnością obiektu magazynowego, handlowego czy przemysłowego. Jego obowiązkiem jest wykonywanie czynności związanych z działalnością i charakterem miejsca pracy, takich, jak: przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie materiałów i surowców. Wydawać by się mogło, że praca magazyniera jest spokojna i bezpieczna. Z wykonywaniem tego zawodu wiąże się jednak kilka ważnych aspektów w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeczytaj ten artykuł, by dowiedzieć się, jak z perspektywy pracodawcy zorganizować pracę w prowadzonym przez siebie magazynie.

Czym zajmuje się magazynier?

Magazynier to osoba, która kieruje działalnością składu handlowego czy przemysłowego. Sprawdza jakość i ilość towaru przyjmowanego i wydawanego zgodnie z ustalonymi procedurami, zajmuje się rozmieszczaniem towaru w magazynie, dokonuje inwentaryzacji towaru znajdującego się pod jego kuratelą. Ma obowiązek dbać o powierzone mu mienie i zabezpieczać je przed m.in. zepsuciem, zniszczeniem, kradzieżą, zalaniem, pożarem, czy szkodnikami. W takim obliczu jest to pracownik, który musi mieć różnorodne umiejętności psychofizyczne oraz odpowiednią wiedzę. Jest w stałym kontakcie z przełożonymi, ustalając z nimi działania związane z przechowywaniem, wydawaniem i przyjmowaniem towaru.
Ze względu na charakter pracy magazynierzy zwykle posiadają uprawnienia dodatkowe, np. obsługi wózków podnośnikowych, wymiany butli gazowych (w przypadku użytkowania wózków na butle gazowe), umiejętności obsługi stacji ładowania akumulatorów (w przypadku użytkowania wózków akumulatorowych). Na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zamieszczono dokument „Międzynarodowa karta charakterystyki zagrożeń zawodowych”, wyróżniono w nim aż 50 czynności fizycznych, które w swojej pracy wykonuje magazynier (od asygnowania, czyszczenia i holowania po zarządzanie, zdawanie i złomowanie) oraz ok. 20 elementów podstawowego sprzętu wykorzystywanego w jego pracy (od komputerów, wag i regałów po rampy, taśmociągi i wózki widłowe)! Z wykonywaniem tych wszystkich czynności i obsługą sprzętu, będącego na stanie magazynu, wiąże się tzw. występowanie ryzyka zawodowego.

 Magazyn

źródło: wikimedia

Zagrożenia wynikające z charakteru pracy magazyniera

Zagrożenia w pracy magazyniera wynikają z czynników środowiska pracy oraz wpływu tych czynników na zdrowie i życie pracowników magazynu.
Czynniki te można podzielić na:

  • Czynniki mogące powodować wypadki (upadki, uderzenia, poślizgnięcia, potknięcia, zmiażdżenia części ciała, uszkodzenia wynikające z obsługi maszyn, urządzeń czy sprzętu będących wyposażeniem magazynu, uszkodzenia wynikające z nadmiernego wysiłku fizycznego, możliwość urazów typu: przecięcie, przekłucia, ukłucia, urazy w skutek poparzeń)
  • Czynniki fizyczne (uszkodzenia słuchu wynikające z nadmiernego hałasu, odmrożenia, przegrzania wynikające ze zmiennej temperatury panującej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń)
  • Czynniki chemiczne (możliwość zatruć spowodowanych szkodliwymi materiałami wziewnymi,  choroby układu oddechowego spowodowane pylicą)
  • Czynniki biologiczne (spowodowane ewentualnymi ukąszeniami, ugryzieniami zwierząt czy robactwa i możliwość wystąpienia poprzez to chorób zakaźnych)
  • Czynniki ergonomiczne (przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego spowodowany nadmiernym wysiłkiem fizycznym)
  • Czynniki psychospołeczne i związane z tzw. organizacją pracy (stres, obciążenia psychiczne związane z monotonią pracy czy odpowiedzialnością finansową)

 Jakie zagrożenia wynikaja z wykonywania zawodu magazyniera

Magazyn jako miejsce pracy

Pracodawca ma wobec pracowników określone obowiązki. Bezpieczny magazyn, to takie miejsce pracy, w którym pracodawca dobrze określił ocenę ryzyka zawodowego i wprowadził wszelkie niezbędne środki ostrożności wynikające z obowiązujących przepisów i charakteru prowadzonej działalności magazynowej. Polscy inspektorzy pracy zajmujący się wypadkowością w magazynach wskazują, że niewłaściwie przeprowadzona czy rozpoznana ocena ryzyka zawodowego dla tej grupy zawodowej może być przyczyną wypadków przy pracy i sprzyjać rozwijaniem się chorób zawodowych u pracowników. Miejsce pracy magazyniera powinno być wyposażone w niezbędne urządzenia i przedmioty do składowania materiałów i odpowiedni transport w postaci np. wózków podnośnikowych. Instrukcje dla pracowników powinny określać, jak należy składować materiały, a pracownicy powinni pamiętać, że nie wolno układać materiałów na drogach ewakuacyjnych, drogach transportu wewnętrznego czy przejściach dla pieszych. Zaleca się także bezwzględny obowiązek przestrzegania zasad BHP.

Bezpieczny magazyn - czyli jaki?

Bezpieczny magazyn, to taki obiekt, w którym przestrzega się bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalonych przez pracodawcę procedur. Magazyn stanie się bezpiecznym miejscem pracy dla pracownika, kiedy pracownicy magazynu będą znali swoje obowiązki, będą przestrzegać ustalonych norm i zasad, a pracodawca, poznawszy szkodliwe czynniki środowiskowe związane z wykonywaniem zawodu magazyniera, potrafi im skutecznie zapobiegać. Pamiętajmy, że wiele zależy od wielkości obiektu magazynowego, rodzaju przechowywanych materiałów, umiejętności rozpoznawania przez pracodawcę potrzeb i kompetencji pracowników.

Z perspektywy pracodawcy ważne jest:
- ciągłe monitorowanie zmian prawnych,
- przeprowadzanie szkoleń BHP,
- dokonywanie przeglądów stanu urządzeń czy pomieszczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy,
- umożliwianie rozwoju zawodowego pracowników,
- wdrażanie tzw. dobrych praktyk,
- podejmowanie działań profilaktycznych opierając się na sprawdzonej ofercie firm zajmujących się wspieraniem pracodawców w tym zakresie.
Możliwe działania profilaktyczne, które warto wdrożyć w codziennej pracy magazynierów: stosowanie odzieży i obuwia ochronnego, sprawdzanie drabiny przed wejściem na nią, stosowanie procedur związanych z bezpiecznymi technikami podnoszenia/przewożenia materiałów i ładunków, monitorowanie poziomu szkodliwych substancji bądź jakości powietrza (efektywnej wentylacji, klimatyzacji) na terenie magazynu, stały kontakt z firmami DDD w celu zniwelowania wystąpienia szkodników, zamontowanie sprzętu przeciwpożarowego, systemów alarmowych, zorganizowanie miejsca pomocy sanitarnej, przeszkolenie pracowników.
Uwaga! Odmienne warunki od standardowych obowiązują w magazynach związanych z przemysłem wojskowym.

Istnieje przekonanie, że nowoczesna gospodarka i biznes powinny się opierać na skutecznej logistyce podejmowanej przez firmy. Dbanie o bezpieczeństwo pracy jest wspólnym celem pracodawców i pracowników. Pracodawca powinien planować i wdrażać rozwiązania organizacyjne oraz techniczne bądź technologiczne, by ograniczać i zapobiegać ewentualnym zagrożeniom wynikających z charakteru pracy. Pracownik zaś powinien znać obowiązujące procedury i stosować się do nich.