Czy Twój zawód jest bezpieczny?

Mechanik przy pracy

źródło: pixabay

Uczymy się, mamy swoje pasje, osiągnięcia, doświadczenia. Stajemy przed wyborem - kim być? Jaki wykonywać zawód? Często nasze wybory podyktowane są wskazówkami rodziców, czasami ich niespełnionymi marzeniami, niekiedy też analizujemy potrzeby rynku pracy, albo na naszej drodze życia staje ktoś, kto podpowie nam jaki zawód moglibyśmy wykonywać. Jakie zawody są bezpieczne, a które zostały zakwalifikowane do najbardziej niebezpiecznych w Polsce i na świecie? Rzuć okiem na listę zawodów, aby dowiedzieć się, czy Twój charakter jest na tyle silny, by sprostać wymaganiom postawionym pracownikom najniebezpieczniejszych zawodów.

Najniebezpieczniejsze zawody na świecie

Na liście niebezpiecznych zawodów świata znajdują się:
- rybak.
- drwal,
- pilot,
- rolnik,
- dekarz,
- pracownik pracujący na wysokościach,
- sprzątacz śmieci,
- mechanik przemysłowy,
- kierowca,
- budowlaniec.

Rybacy narażeni są na szczególnie ciężkie warunki pracy, związane ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Gwałtowne burze, ryzyko sztormu, zimna woda, ostre narzędzia i sprzęty, którymi posługują się rybacy oraz sam pobyt na kutrze może przyprawić o strach. Tej grupie zawodowej Discovery Channel poświęcił serial zatytułowany “Najniebezpieczniejszy zawód świata”.

Zagrożeniem w pracy drwala są niewątpliwie maszyny i urządzenia towarzyszące im podczas wykonywania pracy (piły łańcuchowe, różnorodny ciężki sprzęt). Nie bez znaczenia dla ryzyka w tym zawodzie jest też możliwość przygniecenia przez drzewo. Specjaliści ostrzegają, że ta grupa zawodowa narażona jest na wystąpienia tzw. “ wibracyjnej choroby zawodowej”. Prace na terenach leśnych regulują szczegółowe przepisy BHP.

Kolejnym zawodem wysokiego ryzyka jest zawód pilota. Uzyskanie uprawnień pilota obostrzone jest wieloma przepisami. Aby móc zostać pilotem trzeba przejść bardzo szczegółowe badania lekarskie i osobowościowe (umiejętność pracy w stresie, opanowanie, zdolność logicznego, analitycznego i szybkiego myślenia, umiejętność pracy zespołowej). Do tego dochodzi też wiele lat szkoleń, zdobywanie wielu uprawnień, w tym certyfikatów językowych. „Minusami” wykonywania tego zawodu są: (obciążenia dla organizmu spowodowane wielogodzinną praca, częstymi zmianami stref czasowych, „klimatem” panującym na pokładzie, czy narażeniem na promieniowanie). Najnowsze badania przeprowadzone przez lekarzy z Kopenhaskiego Instytutu Raka udowadniają, że piloci są narażeni na różnego rodzaju promieniowania. Po analizie dostępnych danych wynika, że piloci narażeni są na częstsze zachorowania na białaczkę, czy inne nowotwory, w tym nowotwory skóry. Wyniki badań oparto o testy przeprowadzone na 3.700 pilotów, którzy w swojej karierze odnotowali ponad 5000 godzin spędzonych w powietrzu.

W badaniach na temat zawodów, w których pracownik narażony jest na utratę zdrowia ze względu na szczególnie trudne warunki pracy (ale - uwaga - z minimalnym odsetkiem zgonów) wymienia się: zawód lekarza-radiologa, histopatologa, dentysty czy anestezjologa, zawody związane z wydobywaniem ropy naftowej lub gazu, zawód weterynarza oraz wszelkich pracowników związanych z oczyszczaniem ścieków.

Górnik przy pracy

źródło: pixabay

Najniebezpieczniejsze zawody w Polsce

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2015r. przez GUS wyróżniono grupę najniebezpieczniejszych zawodów w Polsce.

Na szczególnie uciążliwe warunki pracy, wypadki, czy nawet bezpośrednie narażenia życia narażone są osoby wykonujące nast. zawody:
- pracownicy związani z branżą budowlaną uważani są za najbardziej kolizyjną grupę zawodową. W roku minionym to właśnie w tej grupie zawodowej zginęło najwięcej ludzi i najwięcej doznało cięższych lub lżejszych obrażeń.
- pracownicy sektora górniczego i wydobywczego znajdują się z roku na rok na szczycie drabiny najbardziej niebezpiecznych zawodów w Polsce. Praca pod ziemią warunkuje mnóstwo zagrożeń wynikających z czynników naturalnych. Górnicy są ponadto narażeni na bezpośrednią utratę życia i zdrowia z powodu obsługi maszyn i urządzeń. Oprócz tego zagrożeniami w tym zawodzie jest wystąpienie chorób takich jak: choroby płuc, kręgosłupa, choroby oczu, choroby reumatyczne, grzybiczne.
- pracownicy przetwórstwa przemysłowego – najszersza grupa zawodowa. Najwięcej wypadków w zawodach związanych z przetwórstwem przemysłowym miało miejsce przy produkcji metali i elektroniki, zaś przy produkcji spożywczej uległo wypadkom najwięcej kobiet.
- pracownicy transportu i gospodarki maszynowej osiągają trzeci wynik pod względem ilości zgonów i wypadków przy pracy.
- pracownicy związani z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gorącą wodę, parę wodną, czy gaz także uważani są za jedną z bardziej “kontuzyjnych” grup zawodowych. Wynika to ze specyficznych warunków pracy.
- żołnierze. W ich przypadku wskaźnik wypadków (na 1000 osób) wynosi 6,40, a wskaźnik wypadków ze skutkiem śmiertelnym 0,02.
- pracownicy w branżach: rolnictwo, łowiectwo i rybactwo należą od lat do najwyżej notowanych pod względem ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bądź trwałym uszkodzeniem ciała. Wskaźnik wypadkowości w tych zawodach to 11 na 1000 osób!
- pracownicy opieki społecznej i służby zdrowia znaleźli się w rankingu z powodu bezpośredniego narażenia na szereg czynników niebezpiecznych, czy szkodliwych dla ich własnego zdrowia. Dochodzą do tego obciążenia związane z wysiłkiem fizycznym i pracą zmianową. Obciążenia w tych zawodach odbijają się także na psychice pracowników. Lekarze, pielęgniarki czy pracownicy opieki społecznej narażeni są na stres, a coraz częściej także istnieje ryzyko wystąpienia różnorodnych przejawów agresji ze strony podopiecznych.

Rolnik przy pracy

źródło: pixabay

Wypadki przy pracy

Najniebezpieczniejsze zawody świata wykonywane są z reguły przez mężczyzn. Uważa się, że to ich domeną jest: potrzeba zwiększonej adrenaliny, ryzyka, skłonność do brawury oraz chęć ciągłej rywalizacji. Co roku GUS sporządza ranking  dot. wypadkowości na poszczególnych stanowiskach pracy. Dokument opracowany jest w oparciu o dostępne dane dot. ilości wypadków przy pracy wykonywanej przez różne grupy zawodowe oraz na podstawie informacji o warunkach szkodliwych podczas wykonywania określonych prac. Także Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje rokrocznie dane dot. wypadków przy pracy. Co roku w pracy ginie ok. 2 mln ludzi na świecie, a ok. 1,2 mln zostaje rannych. GUS podaje, że w 2015r. w Polsce poszkodowanych przy pracy zostało blisko 88 tys. osób. To wynik o 1,1% niższy niż w roku poprzednim. Podczas pracy w 2015r. zginęło 69 budowniczych, 63 rolników oraz 49 osób wykonujących prace w” transporcie i tzw. gospodarce magazynowej”. Zatrważające jest, że ok. 60%  wypadków przy pracy jest spowodowane winą pracownika, najczęściej jego nieprawidłowym zachowaniem.

Pilot przy pracy

źródło: pixabay

Najbardziej stresujące zawody świata

W 2015r. największy z portali zajmujący się internetowym pośrednictwem pracy na kontynencie Ameryki Północnej - CareerCast, opublikował dane dot. zawodów obciążonych stresem. Przebadano 200 różnych grup zawodowych i stwierdzono, że istnieje 11 czynników wpływających na poziom stresu dla człowieka.

Najczęstszymi są:

  • środowisko pracy (warunki fizyczne),
  • odporność psychiczna pracownika,
  • konieczność dostosowania się do określonych terminów,
  • potencjał rozwoju/ konkurencji w danym zawodzie,
  • obciążenia jakościowe i ilościowe dot. wykonywanej pracy,
  • brak współpracy lub wsparcia ze strony współpracowników, czy szefa.

10 najbardziej stresogennych zawodów świata

A najmniej stresującą pracę, wg badań mają: lekarze zajmujący się słuchem (audiolodzy), dietetycy, inżynierowie oprogramowania komputerowego, programiści, czy higieniści/ higienistki-nazywani też asystentami dentystycznymi.

Najbezpieczniejsze i najmilsze zawody świata

Zawody najmniej „wypadkowe” to te związane z branżą finansową i ubezpieczeniami oraz związane z nauką. Angielska gazeta „The Independent”  pisząc o bezpiecznych zawodach wskazała na osoby duchowne – księży, zakonników czy siostry zakonne. W żartobliwych zestawieniach najmniej męczących zawodów podaje się: opiekuna rajskiej wyspy, testera ekskluzywnych mebli, konesera słodyczy, czy napojów alkoholowych. W rankingach najwyżej zarabiających zawodów znajdują się profesje związane z branżą IT oraz finansami.

Kim być?

Rynek związany z zawodami wciąż się rozrasta. Pewne zawody znikają, pojawiają się nowe. Właściwie każda praca ma swoje plusy i minusy. Ważne jest, by pamiętać, że praca, która wyrasta z pasji nie będzie w dłużej perspektywie uciążliwa. Niektóre zawody są powołaniem i służbą, do wykonywania innych trzeba mieć odpowiednie cechy charakteru, czy predyspozycja fizyczne. Z pewnością w każdym zawodzie obowiązują pracowników specjalistyczne wymagania związane z BHP, a obowiązkiem pracownika jest bezwzględne przestrzeganie zasad i higieny pracy, by chronić życie swoje i innych, dbać o zdrowie, czy powierzone mienie.