Usługi PPOŻ - przeciwpożarowe

PPOŻ

Art. 209 KP

Pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę odpowiedzialną
za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Osoby pełniące tę funkcję powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie.

 

Bezpieczeństwo pożarowe to niezwykle ważny aspekt przy prowadzeniu każdego rodzaju działalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność za realizację obowiązków ochrony PPOŻ, (w tym zapewnienie możliwości ewakuacji, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu), przejmuje - w całości bądź części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

Przepisy zobowiązują osobę zarządzającą danym obiektem do opracowania i  przekazania informacji dotyczących m.in.:

  • postępowania w sytuacji pożaru wraz z wytycznymi, co do bezpiecznego opuszczenia budynków,
  • numerów alarmowych niezbędnych w sytuacjach kryzysowych,
  • zasad ewakuacji,
  • zasad używania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w postaci rysunków i harmonogramów.