Seminaria tematyczne

Nasze długoletnie doświadczenie w szeroko pojętej działalności związanej z tworzeniem bezpiecznych miejsc pracy, pozwala nam na prowadzenie cyklu seminariów tematycznych:

 • Prawo pracy
  Podczas seminarium omówimy wszystkie źródła prawa pracy:

- kodeks pracy i akty wydane na jego podstawie
- inne ustawy i akty wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
- postanowienia układów zbiorowych pracy
- inne porozumienia zbiorowe
- regulaminy, statuty określające prawa i obowiązki stron stosunków pracy

 • Kodeks Pracy oraz jego nowelizacja
  Kodeks pracy, to podstawowy akt prawa pracy, który określa prawa oraz obowiązki pracowników i pracodawców. Ze względu na dynamikę zmian środowiska społecznego i ekonomicznego nowelizacje wprowadzone są z dużą częstotliwością. Seminarium polecamy szczególnie pracodawcom, menedżerom, a także pracownikom działów HR. Szkolenie organizowane przez Safety Expert w sposób kompleksowy wyjaśnia najważniejsze aspekty wynikające z przepisów kodeksu pracy wraz z wszelkimi nowelizacjami, a także ukazuje ich zastosowanie w praktyce.
 • Zmiany w przepisach BHP
  Zdrowie jest wartością, której ochrona zagwarantowana jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zapisane jest w art. 66 ust. 1 ustawy zasadniczej. Szczegółowe obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom wszelkich standardów BHP określone są w aktach takich jak m.in.:

- Kodeks pracy
- Ogólne przepisy BHP - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

 • Ubezpieczenia społeczne - zmiany w przepisach
  Zakres tematyczny seminarium obejmuje ubezpieczenia społeczne takie jak: 

1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Podczas szkolenia przedstawimy najnowsze przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz praktyczną wykładnię na podstawie podstawowych aktów prawnych, m.in.:

- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych
- Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 • Czas pracy kierowców
  Zakres przedmiotowy seminarium “czas pracy kierowców” obejmuje przede wszystkim zagadnienia wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 roku:

1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;
2) obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych;
3) zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku
Poruszymy również kwestie związane z prawodawstwem europejskim:
- rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
- umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)