Legislacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

Legislacja

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

 1. Kodeks pracy Dział X : 

  • Art. 226 - Ocena ryzyka zawodowego,
  • Art. 234  § 3 - Rejestr wypadków przy pracy,
  • Art. 235  § 4 - Rejestr chorób zawodowych,
  • Art. 229  § 1 - Badania lekarskie,
  • Art. 2373  § 2 - Szkolenie bhp,
  • Art. 2376  § 1- Środki ochrony indywidualnej,
  • Art. 23711 § 1 - Służba bhp,
  • Art. 23712  § 1 - Komisja bhp,
  • Art. 207 i Art. 236-  Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie,
  • Art. 208 - Wyznaczenie koordynatora.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, ze zm.) określające obowiązki w zakresie bhp nakładane na pracowników służby bhp
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dziennik Ustaw nr 169 z 2003 poz. 1650 , ze zm.)

  • DZIAŁ II  Obiekty budowlane i teren zakładu pracy
  • DZIAŁ III  Pomieszczenia pracy
  • DZIAŁ IV Procesy pracy
  • DZIAŁ V  Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) określające zasady oraz ramowe programy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup zawodowych.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U.  105 poz. 870z dnia 2 lipca 2009 r.) określa   sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

 1. Kodeks pracy

  • Art. 207– przekazywanie informacji o:

   • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
   • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
   • pracownikach wyznaczonych do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
  • Art. 209

   • Zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
   • Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
   • wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
   • zapewnienie łączności z służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności: w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwie medycznym oraz ochronie przeciwpożarowej
 2. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.:)

  • Art. 4  pkt. 1 – obowiązki właścicieli (zarządcy, użytkownika),
  • Art. 4  pkt. 2 -  kwalifikacje osób mogących wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)  z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów na mocy

  • § 6 - obowiązek opracowania  Instrukcji  Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • Rozdział 4 – Ewakuacja
  • Rozdział 5 – Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa (hydranty),
  • Rozdział 6 – Urządzania gaśnicze, sygnalizacja pożarowa, gaśnice,
  • Rozdział 8 – Prace pożarowo niebezpieczne