Szkolenie BHP dla pracowników - Nie przeprowadzasz szkoleń BHP w zakładzie pracy? Sprawdź jakie kary za to grożą

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy i stanowiska szkolenie BHP. Zgodnie z zapisami w prawie, takie szkolenie powinno odbywać się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Podobnie jak badania lekarskie, szkolenie BHP powinno być przeprowadzone zarówno przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków przez pracownika, jak również kontrolnie, w odstępach czasu ustalonych odgórnie, zgodnie z harmonogramem warunkowanym przepisami prawnymi.

Szkolenie BHP w zakładzie pracy - podstawa prawna

Rozdział 8, dziesiątego działu Kodeksu pracy dotyczy uwarunkowań prawnych odnośnie przeprowadzania szkoleń BHP. Podstawowe informacje zostały zawarte wart. od 237 [2] do 237 [5]. Wynika z nich, że pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada kwalifikacji, umiejętności ani nie zna dostatecznie przepisów oraz zasad BHP. W tym kontekście konieczne jest przeprowadzenie najpierw szkolenia wstępnego, a następnie szkoleń okresowych w tym zakresie. Pracodawca jest zobowiązany do zaznajomienia pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach, a także wydawać szczegółowe wskazówki i instrukcje na temat przepisów BHP na danym stanowisku pracy. Zapoznanie się z tymi przepisami powinno zostać pisemnie potwierdzone przez pracownika .

Właściwy minister do spraw pracy, w drodze rozporządzenia określa szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP, ich zakres, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposobów dokumentowania oraz przypadki, w których pracodawca lub pracownik może być zwolniony z określonego rodzaju szkolenia. Informacje na temat szczegółowych zasad szkolenia pracowników w zakresie BHP znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Za niedopełnienie tych obowiązków pracodawca może zostać obciążony karą finansową.

3 sytuacje, w których przełożony może otrzymać mandat

Pracodawca lekceważąc obowiązek przeprowadzenia szkoleń BHP występuje przeciwko podstawowym prawom pracowniczym i w związku z tym może zostać obciążony karą finansową. Taka kara może zostać nadana za:

  • nieprzeprowadzenie szkoleń wstępnych - brak szkolenia BHP
  • niewykonanie szkoleń okresowych w terminie
  • brak lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej

Szkolenie wstępne. Składa się na nie instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Jego prawnym potwierdzeniem przeprowadzenia jest wypełniona karta szkolenia wstępnego.

Szkolenie okresowe. Jego częstotliwość ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, jednak nie może być przeprowadzane rzadziej niż:

  • co roku, w stosunku do osób zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych
  •  co 3 lata na stanowiskach robotniczych
  • co 5 lat, na posadach kierowniczych, inżynieryjno-technicznych, oraz na tych, gdzie istnieje zagrożenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi, niebezpiecznymi albo gdzie występuje odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
  • co 6 lat, dla osób wykonujących swoje obowiązki przy pracach administracyjno-biurowych.

Zgodnie z przepisami, pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone w okresie 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym lub 12 miesięcy w pozostałych przypadkach.

Wysokość kar finansowych

W świetle przepisów prawnych, dopuszczenie do pracy osobę bez poprzedzenia tej czynności odpowiednim szkoleniem wstępnym lub brak posiadania aktualnego przeszkolenia okresowego jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Art. 283. § 1. brzmi: „Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 ”.

To jednak wciąż nie jest górny pułap jeśli chodzi o kary finansowe. Nowa Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadza możliwość obciążenia wyższymi karami pracodawców, którzy nie dopełniają obowiązków związanych z BHP. Wysokość kary pieniężnej jest zależna od ilości popełnionych wykroczeń. W przypadku gdy pracodawca zostanie ukarany co najmniej dwukrotnie za naruszenie przepisów, które zostały zapisane w Kodeksie Pracy, w okresie 2 lat od dnia ostatniej kary, grzywna za takie wykroczenie może ponieść karę w wysokości 5000 zł. Skierowanie sprawy do właściwego sądu powszechnego może skutkować nałożeniem każdorazowo grzywny w wysokości 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej do 50 000 zł.

Jeśli kary finansowe nakładane są wielokrotnie to ich suma nie może przekroczyć 50 000 zł, a w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej do 200 000 zł.

Szkolenia BHP – w trosce o zdrowie i życie pracownika

Konsekwencje finansowe związane z niedopełnieniem obowiązków, związanych z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa są poważne. Ich wypełnianie jest istotne, jednak nie chodzi tylko o narażenie się na kary, ale przede wszystkim o ludzkie zdrowie i życie. Konsekwencjami zaniedbań w zakresie BHP są wypadki w pracy, a one z kolei są ściśle związane z konsekwencjami finansowymi odnośnie ubezpieczenia i odszkodowania.

Źródła: http://kodeks-pracy.org/

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2007.089.0000589,ustawa-o-panstwowej-inspekcji-pracy.html

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20041801860&type=2