Tablice budowlane – ważny element systemu bezpieczeństwa na budowie

Zabezpieczenie każdego placu budowy ma pierwszorzędne znaczenie nie tylko dla efektów pracy, ale także dla bezpieczeństwa zatrudnionych oraz osób postronnych. Z tego względu każdy inwestor powinien zadbać o to, by stworzyć pracownikom odpowiednie warunki dla ochrony życia i zdrowia w czasie wykonywanych obowiązków. Jednym z wymienianych w pierwszej kolejności takich zabezpieczeń są tablice budowlane. Obowiązek ich umieszczenia, wygląd oraz informacje, które powinny zawierać określają przepisy budowlane. Co warto wiedzieć na temat tablic budowlanych? Jak wyglądają? O czym informują?

Tablice informacyjne

Najważniejszą tablicą, którą należy umieścić na placu budowy jest ta zawierająca podstawowe informacje na temat realizowanej inwestycji. Jej nabycie to konieczność w przypadku każdych prac budowlanych, których prowadzenie wymaga pozwolenia na budowę. Wygląd, sposób ich rozmieszczenia, jak również zakres informacji, które powinny zawierać określają przepisy wykonawcze tj. „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia”.

Zgodnie z informacjami zawartymi w tym dokumencie każda prawidłowo wykonana tablica informacyjna jest prostokątna, ma wymiar 90 x 70 cm i wykonana jest z tworzywa sztucznego. Płytka jest koloru żółtego, natomiast litery i cyfry – czarnego. Najważniejsze kryteria, które powinna spełniać, by dobrze służyć jej użytkownikom to:

 • czytelność. Zgodnie z tym wszystkie liter i cyfry, które się na niej znajdą nie powinny być pisane czcionką mniejszą niż tą wielkości 4 cm tak, by napisy można było bez trudu odczytać również z daleka.

 • trwałość. Gotowe, właściwie przygotowane tablice powinny być odporne na działanie czynników zewnętrznych.

 • widoczność. Każda tablica powinna znajdować się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi na wysokości nie mniejszej niż 2 metry.

Tablica informacyjna, zgodnie z rozporządzeniem powinna zawierać następujące informacje:

 1. Określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych prac

 2. Numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego

 3. Imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora

 4. Imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu wykonawcy/wykonawców robót budowlanych

 5. Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów.

 6. Numery telefonów alarmowych Policji, straży Pożarnej, pogotowia

 7. Numer telefonu okręgowego inspektora pracy

Obowiązek zawieszenia tablicy spoczywa na  barkach kierownika budowy, natomiast jej zakup leży w gestii inwestora.

Ogłoszenie na temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Oprócz tablicy informacyjnej, ważną rolę na budowie odgrywa także ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Znajdują się na nim informacje na temat przewidywanych terminów rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych, maksymalnej liczby zatrudnionych na budowie pracowników w poszczególnych okresach oraz dane na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Takie obwieszczenie jest jednak wymagane tylko w sytuacji, gdy roboty budowlane trwają dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników.

W przypadku, gdy obwieszczenie jest konieczne, zazwyczaj wieszane jest obok tablicy informacyjnej, na płytce wykonanej z tworzywa sztucznego. Do jego zamieszczenia, podobnie jak w przypadku tablicy informacyjnej zobowiązany jest kierownik budowy.

Tablice ostrzegawcze

Podczas prowadzenia różnego rodzaju prac budowlanych bardzo przydatne okazują się również tablice ostrzegawcze. Informują one o istniejących na terenie budowy różnego typu zagrożeniach i dzięki temu pozwalają ustrzec zarówno pracowników, jak i osoby postronne przez nieszczęśliwym wypadkiem, do którego mogłoby dojść na terenie, na którym trwają prace.

Tablice ostrzegawcze są zazwyczaj prostokątne, o wymiarach mniejszych niż te, w jakich sprzedawane są tablice dotyczące inwestycji – wynoszą stosunkowo 30 x 40 cm lub 35 x 25 cm. Znajdują się na nich krótkie, czytelne informacje, zaczynające się od słowa: „UWAGA”.

Przykłady:

 • w miejscu, gdzie niemożliwe jest wykonanie ogrodzenia, granice terenu budowy oznacza się tablicami ostrzegawczymi: „UWAGA! TEREN BUDOWY”.

 • w miejscu ogrodzonego placu budowy tablica: „TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”, ma na celu zniechęcić osoby postronne do wejścia na plac budowy.

 • znakami ostrzegawczymi warto również oznaczać strefy niebezpieczne jak np. „UWAGA! GŁĘBOKIE WYKOPY” czy „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCIACH”.

 • w sytuacji, gdy wyjazd z placu budowy prowadzi wprost na chodnik czy drogę publiczną w jego okolicy należy umieścić tablicę: „UWAGA! WYJAZD Z PLACU BUDOWY”.

Wszystkie tego typu znaki powinny się znaleźć w dobrze widocznych miejscach.

Tablice budowlane BHP

Oprócz tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych dostępne są również w sprzedaży specjalne: budowlane tablice BHP. Oznaczenia tego typu najczęściej informują jakich zasad należy przestrzegać na terenie budowy, by chronić swoje życie i zdrowie. Komunikat zaczyna się najczęściej od słów: „UWAGA! NA TERENIE BUDOWY OBOWIĄZUJE” (przykładowo zakładanie okularów ochronnych, kasku ochronnego czy używanie szelek bezpieczeństwa). Oprócz tablic, które nakazują wykonanie pewnych czynności, na budowie spotkać się można również z tablicami zawierającymi listę czynności zabronionych jak: zakaz palenia tytoniu, fotografowania, spożywania alkoholu, używania otwartego ognia itp.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Tablice budowlane to ważny element oznakowania BHP w trakcie każdej, prowadzonej inwestycji. Zarówno te informacyjne, jak i ostrzegawcze czy budowlane BHP stanowią istotny czynnik zwiększający poziom bezpieczeństwa na budowie. Z tego powodu tablice powinny być duże i wyraźne, aby bez trudu można było odczytać znajdujące się na nich informacje nawet ze znacznej odległości. Zaniedbanie ich zawieszenia ze strony kierownika budowy może skutkować poniesieniem odpowiedzialności zawodowej, np. w postaci grzywny, a w skrajnych przypadkach, nawet utratą uprawnień budowlanych.

Tablice budowlane - infografika

 Źródło: sejm.gov.pl